คนไทยใช้เน็ตวันละ 10 ชั่วโมง บัญชีผู้ใช้ไลน์ไล่จี้เฟสบุ๊ค ETDA หนุนโกอินเตอร์

940

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นับตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2554 จากองค์กรตาม พ.ร.ฎ. สู่องค์กรตาม พ.ร.บ. ในปี 2562 กับการเดินทางมาถึงปีที่ 9 และก้าวต่อไปในปีที่ 10 ที่จะเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง การทำงาน และโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเรื่องบล็อกเชน (Blockchain) เอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ แมชีนเลิร์นนิง รวมทั้งเรื่องบิ๊กดาต้า (Big Data) เมื่อคนเปลี่ยนไป Go Online กันหมด คนใช้ Line ถึง 44.0 ล้านบัญชี ใช้ Facebook 54.0 ล้านบัญชี ใช้ PromptPay 46.5 ล้าน และลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เกือบ 15 ล้านคน ทั้งหมดนี้คือคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต และผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของ ETDA ปีล่าสุด เราใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 10 ชม. 5 นาที ต่อวัน การซื้อของออนไลน์ ติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิต 2 ปีติดต่อกัน ขณะที่ตัวเลขผู้ประกอบการ SME ไทย มีสูงถึง 2,736,744 ราย (สสว.) ผู้ประกอบการเหล่านี้จะปรับตัวกับยุคดิจิทัลอย่างไร และคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้โอกาสในการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างไร นี่คือสิ่งที่ต้องมีการวางแผนบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตามการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศคืออีกงานสำคัญของ ETDA โดยเฉพาะการสร้างหลักความแน่นอนทางกฎหมาย (Legal Certainty) เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่ง ETDA ได้มีส่วนรวมในการขับเคลื่อนชุดกฎหมายดิจิทัลกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งหมดในปี 2562

ขณะเดียวกันยังจัดทำมาตรฐาน ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระดับสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันได้ รวมทั้งพัฒนาบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ หรือ TEDA (Trusted Electronic Document and Authentication) ช่วยในการแปลงแบบฟอร์มราชการเดิมให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำข้อมูลมาใช้ต่อได้ กำหนดแนวทางว่าการลงนามเอกสาร การจัดเก็บเอกสารระยะยาว ที่เป็น e-Document ว่าจะต้องทำอย่างไร