ส.ประกันชีวิตไทย-อินโดนีเซีย MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ

990

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตสู่อาเซียน ล่าสุดจับมือสมาคมประกันชีวิตอินโดนีเซีย( Indonesia Life Insurance Association : AAJI ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตระหว่างสมาคม, สถิติการประกันชีวิต, กฎหมายการกำกับดูแลและข้อบังคับการประกันชีวิต รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองสมาคมฯ อาทิ การทัศนศึกษาดูงานระหว่างสมาคม, การจัดสัมมนา, การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันชีวิต

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึงการร่วมลงนามในครั้งนี้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นอันดีต่อธุรกิจประกันชีวิตไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชํานาญซึ่งกันและกันในการสนับสนุนส่งเสริมข้อมูลในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยเคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตเกาหลีใต้ เมื่อปี 2557 และต่างแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เชิงวิชาการซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันชีวิตอินโดนีเซีย ต่างเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEAN Insurance Council (AIC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างสมาคมประกันภัยของประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดย AIC จะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทิศทางของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยได้ส่งผู้บริหารจากสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมในทุกปี  นำมาซึ่งความร่วมมือในหลายๆ ด้าน ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจประกันชีวิตในอาเซียน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป