“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 13

1138

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์เหรียญ สานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” สู่ปีที่ 13 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพ เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมผลักดันสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์มาแล้วรวมทั้งสิ้น 45,323 คน ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้นำนักเรียนจำนวน 3,270 ครู 436 คน จาก 222 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางปกติ และเส้นทางพิเศษอีก 100 คน รวมทั้งสิ้น 3,806 คนตลอดปีนี้

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้สึกสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มา 12 ปีเต็มและปีนี้เป็นปีที่ 13 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการฯในปีนี้มีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 49,129 คน และในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกของยุวมัคคุเทศก์ที่ได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาประวัติของวังจักรพงษ์ ที่มีอายุกว่าร้อยปี จากต้นราชสกุลจักรพงษ์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” เปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนทริปพิเศษนั้นเป็นอีกเส้นทาง คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชวังเดิม และมิวเซียมสยาม ซึ่งแต่ละที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 4 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯแล้ว จำนวน 200 คนตั้งแต่รุ่น 1-4 ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ยังสานต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเรียนรู้ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1-3 กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร