previous arrow
next arrow
Slider
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รวบรวมข้อมูลประกาศของแต่ละจังหวัดมาให้ประชาชนได้รู้กันผ่านเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ โดยมีวิธีการดูง่ายๆคือ ในเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ จะมีรูปแผนที่และชื่อจังหวัด แค่คลิกไปที่จังหวัดก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ครบทั้งประกาศจังหวัด, มาตราการการเข้าออกจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์, ช่องทางติดต่อและข่าวการดำเนินการของจังหวัด
Fintech พันธมิตรหรือคู่แข่ง โดย ปาริชาติ จิรวัชรา | พาร์ทเนอร์ บริการที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง และ กานต์ชนก บุญสุภาพร |  ที่ปรึกษาอาวุโส  Clients & Industries ดีลอยท์ ประเทศไทย ในช่วงเวลาไม่กี่ปีทีผ่านมานี้ Fintech หรือ ผู้ประกอบการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการการเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถแบ่ง Fintech ออกเป็น 4 กลุ่มหลักตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดทุนและธนาคาร เช่น การชำระเงิน หรือ Payment และ ด้านการให้กู้ยืม หรือ Lending เป็นต้น 2) กลุ่มผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการการลงทุน 3) กลุ่มผู้ให้บริการด้านประกัน เช่น P2P insurance และการประกันส่วนบุคคล และ 4) กลุ่มผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยสตาร์ทอัพแต่ละกลุ่มมีจำนวนแตกต่างกัน หากพิจารณาในระดับโลก  สตาร์ทอัพจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดทุนและธนาคารเป็นหลัก...